30, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

GODADEVI ANDALPASURAMULU|గోదాఆండాళ్పాశురములు తెలుగుసీసపద్యంలో,#GODAPASUR...


సీ.శుకశాబకమనీవు సుఖనిద్రనుంటివా
ఎన్నాళ్ళునీనిద్రనెరుకపరచు
మాటచాతుర్యమునోటివాడితనము
యెరిగివచ్చితిమమ్మ ,యెంతనటన
మాటకారులుమీరె మంచివారలుమీరె
అందరూవస్తిరా అతివలార!
మత్తగజముపాలి ,మానర సింహుని
శత్రుసూదనుకీర్తిచక్కపాడ

ఆ.వె.వచ్చిచేరినారు పరిపూర్ణరూపిణీ
నిదురలేచిరమ్ము నీలవేణి
అనుచువాదకరణి నార్తిధ్వనింపగ
గోపవనితలెల్ల కోరిపిలచె.

సీ..
మృదులమౌ లేచిల్క మధురకంఠముదాన
నిదురేల లేవమ్మ మదిరనయన
సద్దుచేయక మమ్ము బుద్ధిగా నిలుమని
మందలించెడు నట్టి సుందరాంగి
వచ్చుచుంటీనంచు వాదమ్ములేసేయు
నోటిదురుసుదాన మాటకారి
అందరూ వచ్చిరా యననేలనే సఖీ
లెక్కించుకొనరాదె చక్కనమ్మ
తే.గీ...
కువలయమ్మను గజమును గూల్చువాని
కరుణవృష్టిని గురిపించు పురుషవరుని
హరిని గీర్తించి వ్రతమును నాచరించ
జాగుసేయక రావేల జలజనయన.!!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Subscribe to our newsletter